moon

noun mün a celestial body orbiting our earth

dream

noun drēm a strongly desired goal or purpose

yoga

noun yō-gə union; to yoke, join, or unite